Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 225-МИ
Трън, 07.09.2017

ОТНОСНО: Регистрация на Инициативен комитет „ДА ЗА ТРЪНСКО” за издигане на независим кандидат за участие в изборите за кмет на Община –Трън на 08.10.2017 год.

Общинска избирателна комисия - Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 1/05.09.2017г. от Инициативен комитет „ДА ЗА ТРЪНСКО”, представляван от Десислав Стефанов Банков в качеството му на представляващ ИК „ДА ЗА ТРЪНСКО“ съгласно решение за образуване на ИК за издигане на независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Трън на 08.10.2017г. по чл.151 от ИК ., с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на Община Трън на 08 октомври 2017, заведено под № 1 на 05.09.2017г. в регистъра на ОИК - Трън на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат за участие в изборите за кмет на община Трън на 08 октомври 2017г.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.153, ал.4 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.151, ал.1, ал.2, т.1, ал.4, и 5, чл.152, т.3 и чл.153 от ИК -приложение № 52-МИ от изборните книжа; Решение за образуване на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Трън на 08.10.2017г. по чл.151 от ИК; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в ИК „ДА ЗА ТРЪНСКО” – 5бр.; декларации по чл.153, ал.4, т.3 във връзка с чл.396 от ИК – 5бр. /Приложение №54-МИ/; декларации по чл.153, ал.4, т.4 от ИК – 5бр. /Приложение №55-МИ/;  удостоверение за банкова сметка на името на лицето представляващо ИК „ДА ЗА ТРЪНСКО”. В заявлението е посочено, че наименованието на инициативния комитет е  „ДА ЗА ТРЪНСКО” .

Предвид изложеното и на основание чл.154, ал.1 и чл.87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Трън прие:

 РЕШЕНИЕ № 225-МИ

 Регистрира Инициативен комитет „ДА ЗА ТРЪНСКО” за издигане на независим кандидат Станислава Асенова Алексиева, ЕГН ********* с постоянен адрес гр.Трън, ул.“***********“ №*** за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08 октомври 2017г.

Инициативния комитет ще бъде изписан с наименование: ИК ДА ЗА ТРЪНСКО   в бюлетината.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 07.09.2017 в 19:04 часа

Календар

Решения

  • № 230-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 229-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 228-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения