Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 211-МР
Трън, 09.06.2017

ОТНОСНО: сигнал от Стелияна Василева Иванова с адрес за кореспонденция: пк.1734, гр.София, жк ”Малинова долина”, бл.6, вх.Б, ап.11

В Общинската избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. №207 от 08.06.2017 г. от Стелияна Василева Иванова с адрес за кореспонденция: пк.1734, гр.София, жк ”Малинова долина”, бл.6, вх.Б, ап.11 относно нарушаване на разпоредбите на чл.183, ал.3 от ИК във връзка с предстоящия местен референдум на 11 юни 2017г., а именно поставени неправомерно агитационни материали.

След направена проверка на интернет страницата на Община Трън се установи, че няма издадена заповед по чл.183, ал.3 от ИК. Имайки предвид спецификата на избора, а именно Местен референдум,  при организацията и провеждането на информационната кампания, кметът на общината спазва разпоредбите на чл.34 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – публикуван на страницата на Общината е Информационен лист; същият се разпространява в населените места на територията на община Трън.

Общинската избирателна комисия намира жалбата за недопустима, тъй като е подадена от лице, нямащо право и интерес в изборния процес - след направена справка в НБД „Население” в Община Трън лицето Стелияна Василева Иванова, не е гласоподавател в местния референдум; тя не може да упражни правото си на глас поради липса на постоянен или настоящ адрес на територията на община Трън. Разгледана по същество жалбата е  неоснователна – кметът изпълнява разпоредбите на специален закон, а именно ЗПУГДВМС.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1 ,т.22  от Изборния кодекс във връзка с Методически указания, приети с Решение № 4726 – МР от 02.05.2017г на ЦИК  Общинска избирателна комисия Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е №211 - МР

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигналът на Стелияна Василева Иванова като неоснователен.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 09.06.2017 в 15:28 часа

Календар

Решения

  • № 230-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 229-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 228-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения