11.06.2017

Съобщение

Във връзка със информации до медиите за липса на електричество в избирателна секция 14510006 с.Зелениград и липса на копирно устройство в същата, ОИК Трън уведомява, че всички избирателни секции на територията на Община Трън са оборудвани с копирни устройства и няма информация за спиране на електричеството в която и да е секция или населено място. Община Трън и ОИК Трън имат готовност да подсигурят копирни устройства или тонер касети където и когато се наложи.

11.06.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия Трън умедомява, че избирателната активност в местния референдум към 17:00 часа е 51,69%. 

Общинска избирателна комисия Трън уведомява, че избирателната активност в местния референдум към 13 часа е 34,13%.

 Общинска избирателна комисия Трън уведомява, че избирателната активност в местния референдум към 10 часа е 13,2%.

11.06.2017

Съобщение

Във връзка с появила се публикация на интернет сайт Zapadno.com, Общинска избирателна комисия Трън съобщава, че наблюдатели от Института за социална интеграция не са търсили комуникация по никакъв повод с Общинска избирателна комисия Трън относно подаване на сигнали за нарушения. Общинска избирателна комисия Трън съобщава, че не са постъпвали сигнали за нарушение на изборния процес към настоящия момент. 

12.05.2017

Информационен лист

 

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

 Въпрос на референдума:

 Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?

 МОТИВИ:

На заседание на Общински съвет – Трън, проведено на 21 април 2017г. във връзка с предложението за инвестиционно намерение и предстоящата експлоатация на находищата в община Трън и вследствие на  създаденото обществено напрежение се взе решение да се проведе местен референдум.

Имайки предвид, че местния референдум е перспективна институция на пряката демокрация, необходимо е реално да бъдат оценени неговите достойнства и възможности на всеки един от избирателите да изрази своя вот.

 ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА

 Местния референдум ще се проведе на 11 юни 2017г. за отговор на въпроса: „Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми? „

 Време за провеждане на референдума

Съгласно Решение №64 от 21.04.2017г. на Общински съвет – Трън датата за провеждане на референдума е

 11 юни 2017г./неделя/

Места за провеждане на референдума

Гласуването ще се проведе от 07:00 до 20:00 часа в съответните избирателни секции в Община Трън, както следва:

 Секция – 145100001- гр.Трън – СУ „Гео Милев” 

Секция – 145100002- гр.Трън – СУ „Гео Милев”

Секция – 145100003- гр.Трън – СУ „Гео Милев”  

Секция – 145100004- гр.Трън – СУ „Гео Милев”

Секция – 145100005- с.Туроковци – кметството      

Секция – 145100006- с.Зелениград – кметството

Секция – 145100007- с.Главановци – кметството     

Секция – 145100008- с.Слишовци – кметството

Секция – 145100009- с.Бусинци –музей                    

Секция – 145100010- с.Вукан – кметството

Секция – 145100011- с.Долна Мелна – кметството   

Секция – 145100012- с.Лева река – кметството

Секция – 145100013- с.Ерул – кметството                

Секция – 145100014- с.Глоговица – кметството

Секция – 145100015- с.Велиново – кметството        

Секция – 145100016- с.Неделково – кметството

Секция – 145100017- с.Филиповци – кметството     

Секция – 145100018- с.Ездимирци – кметството

Секция – 145100019- с.Ломница – кметството        

Секция – 145100020- ЦНСТ – бившата болница гр.Трън

Секция – 145100021- гр.Трън – ПСИК

Ред за провеждане на референдума

Право да гласуват на местен референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния на територията на Община Трън през последните 6 месеца преди  насрочването на референдума.  Лицата, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес не по късно от 14 дни преди деня на референдума.

 НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума и два възможни отговора – „ДА” и „НЕ”, написани с еднакъв шрифт.

Избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х” или „V”, поставен с химикал, пишещ със син цвят с който е зачертан избрания от него отговор -  „ДА” и „НЕ”. Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

 Какво означава гласуването с „ДА”

 Вотът с „ДА” означава, че гласуващият не е съгласен Община Трън, чрез общински съвет да одобрява устройствени планове, които предвиждат добив и преработка на метални полезни изкопаеми.

Какво означава гласуването с „НЕ”

 Вотът с „НЕ” означава, че гласуващият е съгласен Община Трън, чрез общински съвет да одобрява устройствени планове, които предвиждат добив и преработка на метални полезни изкопаеми.

09.03.2017

Съобщение

За осигуряване на условия за гласуване на хора с увреждания при провеждане на местен референдум на 26 март 2017 г. в Община Трън, Ви информираме:

В работните дни преди 26 март заявки за транспортиране на гласоподавателите с увреждания на опорно - двигателния апарат или зрението се приемат в Община Трън от 08:00 до 17:00ч. тел. 07731/9616 вътр.113.

На 25 и 26 март 2017г. заявки се приемат от 07:00 до 19:00 часа на телефон 0884/696942.

В гр. Трън гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в Секция № 145100002 с адрес гр.Трън, ул. „П.Д.Петков” - СОУ „Гео Милев”.

01.03.2017

Съобщение

 

На 26 март 2017г. ще се проведе местен референдум в Община Трън за отговор на въпроса: „Съгласни ли сте Община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?”

Съгласно  ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, Чл. 4. (2): Право да гласуват на местен референдум и на общо събрание на населението имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на съответните община, район, кметство, населено място, квартал през последните 6 месеца преди насрочването на референдума.

Право да гласуват в местен референдум има населението на Община Трън с избирателни права, които имат постоянен адрес в населените места от Община Трън към деня на насрочване на референдума и тези, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и са подали заявление до 11 март 2017г. да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес.

 

До 11 март 2017 г. вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено до Кмета на Община Трън по постоянен адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

25.02.2017

Съобщение

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

 

За неприемане на устройствени планове на Община Трън, които предвиждат добив и преработка на подземни богатства

 

На 26 март 2017г. ще се проведе местен референдум, относно неприемане на устройствени планове на Община Трън, които предвиждат добив и преработка на подземни богатства

 

Въпрос на референдума:

 

Съгласни ли сте Община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?

 

 

МОТИВИ:

На заседание на Общински съвет – Трън, проведено на 08 февруари 2017г. във връзка с предложението за инвестиционно намерение и предстоящата експлоатация на находищата в община Трън и вследствие на  създаденото обществено напрежение се взе решение да се проведе местен референдум.

Имайки предвид, че местния референдум е перспективна институция на пряката демокрация, необходимо е реално да бъдат оценени неговите достойнства и възможности на всеки един от избирателите да изрази своя вот.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Какво означава гласуването с „ДА”

 

Вотът с „ДА” означава, че гласуващият не е съгласен Община Трън да одобрява устройствени планове, които предвиждат добив и преработка на подземни богатства.

 

Какво означава гласуването с „НЕ”

 

Вотът с „НЕ” означава, че гласуващият е съгласен Община Трън да одобрява устройствени планове, които предвиждат добив и преработка на подземни богатства.

 

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА

Време за провеждане на референдума

Съгласно Решение №20 от 08.02.2017г. на Общински съвет – Трън датата за провеждане на референдума е 26 март 2017г./неделя/

Места за провеждане на референдума

Гласуването ще се проведе в съответните избирателни секции в Община Трън, както следва:

Секция – 145100001- гр.Трън – СОУ „Гео Милев”  Секция – 145100002- гр.Трън – СОУ „Гео Милев”

Секция – 145100003- гр.Трън – СОУ „Гео Милев”  Секция – 145100004- гр.Трън – СОУ „Гео Милев”

Секция – 145100005- с.Туроковци – кметството      Секция – 145100006- с.Зелени град – кметството

Секция – 145100007- с.Главановци – кметството     Секция – 145100008- с.Слишовци – кметството

Секция – 145100009- с.Бусинци –музей                    Секция – 145100010- с.Вукан – кметството

Секция – 145100011- с.Долна мелна – кметството   Секция – 145100012- с.Лева река – кметството

Секция – 145100013- с.Ерул – кметството                Секция – 145100014- с.Глоговица – кметството

Секция – 145100015- с.Велиново – кметството        Секция – 145100016- с.Неделково – кметството

Секция – 145100017- с.Филиповци – кметството     Секция – 145100018- с.Ездимирци – кметството

Секция – 145100019- с.Ломница – кметството        Секция – 145100020- гр.Трън – бивш. болница гр.Трън

Секция – 145100021- гр.Трън – бившата болница гр.Трън

 

Ред за провеждане на референдума

Право да гласуват в местен референдум има населението на Община Трън с избирателни права, които имат постоянен адрес в населените места от Община Трън към деня на насрочване на референдума и тези, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и са подали заявление да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес не по късно от 14 дни преди деня на референдума.

Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума и два възможни отговора – „ДА” и „НЕ”, написани с еднакъв шрифт.

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избрания от него отговор -  „ДА” и „НЕ”, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

27.05.2016

Съобщение

Общинската избирателна комисия – Трън уведомява политическите партии, коалиции и местни коалиции и заинтересованите лица, че обявява място, ден и час за провеждане на жребий за разпределяне на последния от мандатите за общински съветници в изпълнение Решение №410 от 17.11.2015 г. на Административен съд, а именно: 03 юни 2016 г. от 13:00 часа в „Заседателна зала” на Административната сграда  на Община Трън, находяща се в гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1. 

 

25.05.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия Трън се свиква на заседание на 27.05.2016 г. от 13:00 часа в Заседателна зала на Община Трън в изпълнение на Решение 410 от 17.11.2015 г. на Административен съд Перник и Решение на ВАС №3858 от 04.04.2016 г. с което е потвърдено решението на Административен съд Перник. 

23.11.2015

Съобщение

Във връзка с Решение по дело 527/2015 г. на Административен съд Перник на  24.10.2015 г от 14:00 часа се свиква на заседание Общинска избирателна комисия Трън. Заседанието ще се проведе в Заседателна зала на община Трън, пл. "Владо Тричков" 1. Дневния ред ще се публикува в секция Заседания.

05.11.2015

Съобщение

Уведомяваме Ви, че Областният управител на област Перник със Заповед РД-135 от 04.11.2015 г. свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет  на 10.11.2015г /вторник/ от 15:00 часа в зала "Екомилк" на НЧ "Г.Пинджурова-1895" при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от общинските съветници и подписване на клетвен лист;

2. Полагане на клетва от новоизбраният кмет на община Трън и кметове на кметства и подписване на клетвен лист;

3. Избор на председател на общински съвет.

 

 

26.10.2015

Съобщение

Във връзка с провеждане на ІІ тур на изборите за кмет на кметство с.Филиповци уведомяваме заинтересованите, че образеца на бюлетината се намира като прикачен файл към решението за одобряването и.

Образец на бюлетината

23.10.2015

Съобщение

 

Упълномощени представители

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК.Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

19.10.2015

Съобщение

На основание писмо МИ-15-1456/19.10.2015 г. на ЦИК уведомяваме заинтересованите, че сканирани копия на одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства с.Туроковци и с.Филиповци в Община Трън на 25.10.2015 г се намират в прикачени файлове към решенията за утвърждаване на съответната бюлетина.

Решение 76/01.10.2015 г.

Решение 77/01.10.2015 г.

Решение 78/01.10.2015 г.

Решение 79/01.10.2015 г.

16.10.2015

Съобщение

За осигуряване на условия за гласуване на хора с увреждания при провеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. в Община Трън, Ви информираме:

В работните дни преди 25 октомври заявки за транспортиране на гласоподавателите с увреждания на опорно - двигателния апарат или зрението се приемат в Община Трън от 08:00 до 17:00ч. тел. 07731/9616 вътр.113.

На 24 и 25 октомври 2015г. заявки се приемат от 07:00 до 19:00 часа на телефон 0884/696942 или 0884/696941.

В гр. Трън гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в Секция № 145100002 с адрес гр.Трън, ул. „П.Д.Петков” - СОУ „Гео Милев”.

15.10.2015

Съобщение

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс на 14 октомври 2015 г., на интернет страницата на  община Трън кметът на общината е публикувал списъка на заличените лица.  Всяко лице може да направи справка в списъка. В случай, че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването.

13.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията /Приложение № 68-МИ/за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 Упълномощени представители

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

Приложение № 68-МИ Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа
Приложение № 69-МИ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа
Приложение № 70-МИ Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)
Приложение № 71-МИ Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)
12.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Трън уведомява всички политически партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани на територията на община Трън, че обучението на СИК за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. на територията на Община Трън ще се проведе на 23.10.2015 г. от 9:00 часа в Зала ЕКОМИЛК втори етаж на НЧ „Гюрга Пинджурова-1895” гр.Трън, ул.”Гочо Гопин” №4. Присъствието на съставите на СИК на обучението е препоръчително, с цел по-добра организация на работата в периодите преди, по-време и след приключване на изборния ден.

05.10.2015

Съобщение

                                Информационен лист                                  

 Национален Референдум

за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

  На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. Гражданите на Република България ще гласуват с „да“ или с „не“ в отговор на следния

 ВЪПРОС:

Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?

  МОТИВИ:

 Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос, какъвто е възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Електронното дистанционно гласуване ще допълни традиционния метод на гласуване. Много повече български граждани, живеещи зад граница, както и много граждани в страната ще могат по-лесно да упражнят конституционното си право да участват в избори и референдуми и да бъдат политически представени. Ще се осигури достъп до механизмите и начините за гласуване по електронен път, включително за избирателите със специфични физически потребности.

Дистанционното гласуване по електронен път ще позволи обобщаването на резултатите и изпращането им в електронен вид веднага след приключване на гласуването. При този вид гласуване броят на недействителните бюлетини значително ще се намали.

Дистанционното електронно гласуване се осъществява само по волята на отделния гласоподавател и не се контролира физически от представители на държавните органи. Няма необходимост от това да се отиде до предварително определена секционна избирателна комисия – гласуването може да стане от персонален компютър или телефон.

Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, да бъдат улеснени, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има основна роля в изграждането на демократична България.

Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума. Областните управители, кметовете и техните администрации трябва активно да съдействат за получаването и разпространяването на информация, свързана с произвеждането на референдума, така че тя да достигне до всеки гражданин, било чрез информационни табла или чрез интернет страниците на съответните администрации.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

 

 

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Какво означава гласуване с „ДА“:

 

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

 

Какво означава гласуване с „НЕ“:

 Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

 ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

 Време за произвеждане на референдума:

 •  В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Президентът на Република България определи дата за произвеждане на референдума: 25 октомври 2015 г. (неделя). Референдумът ще се проведе заедно с изборите за общински съветници и кметове.
 • Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.
 • Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
 • Когато в 19,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.
 • Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията. Тези гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч. местно време.

 Място за произвеждане на референдума:

 •  Гласуването на територията на страната се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове.
 • Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в изпълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на законодателството на съответната държава.

 Ред за произвеждане на референдума:

 •  Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г.
 • Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители през 2014 г.
 • При произвеждането на националния референдум на гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено място, може да поиска да му бъде издадено Удостоверение за гласуване на определено място. Удостоверенията се издават от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума. В удостоверението се посочва населеното място, за което то се издава.
 • Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ и двата възможни отговора – "Да" и "Не", изписани с еднакъв, едър шрифт.
 • Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не", поставя бюлетината в плик, пуска плика в избирателната урна и полага подпис в списъка.
30.09.2015

Съобщение

Във връзка с предпечатната подготовка на бюлетините ОИК Трън изпълнява дежурства, като следва:

ГРАФИК

на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатване на бюлетините, за провеждане на местни избори в община Трън, насрочени за 25 октомври 2015 година

 

29.09.2015

Борис Григоров Нонев                                          

Михаил Георгиев Михайлов                                

30.09.2015

Ангел Миланов Стоичков                                    

Григор Славчев Гопин                                          

01.10.2015

Ваня Танева Тодорова -Каляшева                        

Мартин Георгиев Григоров                                  

02.10.2015

Елена Божидарова Байкушева                              

Катрин Михайлова Иванова                                

03.10.2015

Георги Костадинов Миленков                             

Арахангел Костадинов Коцев                              

04.10.2015

Борис Григоров Нонев                                          

Михаил Георгиев Михайлов                                

05.10.2015

Ангел Миланов Стоичков                                    

Григор Славчев Гопин                                          

06.10.2015

Ваня Танева Тодорова -Каляшева                        

Мартин Георгиев Григоров                                  

07.10.2015

Елена Божидарова Байкушева                              

Катрин Михайлова Иванова                                

08.10.2015

Георги Костадинов Миленков                             

Арахангел Костадинов Коцев                              

09.10.2015

Борис Григоров Нонев                                          

Михаил Георгиев Михайлов                                

10.10.2015

Ангел Миланов Стоичков                                    

Григор Славчев Гопин                                          

11.10.2015

Ваня Танева Тодорова -Каляшева                        

Мартин Георгиев Григоров                                  

12.10.2015

Елена Божидарова Байкушева                              

Катрин Михайлова Иванова                                

13.10.2015

Георги Костадинов Миленков                             

Арахангел Костадинов Коцев                              

 

26.09.2015

Съобщение

От съобщенията на страницата на ЦИК:

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

25.09.2015

Съобщение

На вниманието на гражданите и на парламентарно представените партии, във връзка с предложенията им за състави на СИК:     Съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии,  да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК (тоест, от постановяването на решение, с което ОИК-Трън ги назначава), да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност,  чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

22.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Трън уведомява заинтересованите за следното:

 1. Определя дата за провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции в бюлетината за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., както следва: 23 септември 2015 г. (сряда) от 11.30 часа в Камерната зала в сградата на НЧ „Гюрга Пинджурова” – гр. Трън.
 2. В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
 3. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.
17.09.2015

Съобщение

ОИК-Трън указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно изискванията, разписани в Решение № 2000-МИ/08.09.2015 на Централна избирателна комисия.

Списъкът следва да съдържа следните колони:

      - номер по ред;

       - ЕГН;

       - собствено име;

       - бащино име;

       - фамилно име;

       - наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа;

       - общината, където е заявен за регистрация кандидата;

       - населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Непредставянето на кандидатската листа в електронен формат на технически носител не е основание за връщане или отказ за приемане на предложението, представено от партия, коалиция или местна коалиция. В случай че същата е предоставена в електронен формат на технически носител, следва да се счита за улеснение на общинската избирателна комисия.

 Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г.;18:00ч. в ОИК - Трън, гр. Трън, ул. „Гочо Гопин”№ 4.

16.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Трън уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Във връзка с постъпили въпроси Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 230-МИ / 07.09.2017

  относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

 • № 229-МИ / 07.09.2017

  относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

 • № 228-МИ / 07.09.2017

  относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения