28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

20.10.2023

Съобщение

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  Ви предоставяме възможност за достъп до ДОПЪЛНИТЕЛНИ дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

 

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение.

 

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 816 812 952
Passcode: Akkzdi

 

2.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 339 978 947 042
Passcode: KbC7Pn

 

 

16.10.2023

Съобщение

На вниманието на членовете на СИК с машинно гласуване

 Уважаеми членове на СИК,

Публикуваме линкове за дистанционно обучение за работа с машина.

За ваше удобство са предвидени три дати, на които можете да се включите:

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение.

Базови насоки за работа с Microsoft Teams

 

16.10.2023

Съобщение

Обучение на членовете на СИК и ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г

Уважаеми членове на СИК и ПСИК,

Присъственото обучение, във връзка с ангажиментите и отговорностите ви в изборния процес, ще се проведе на 20.10.2023г  (петък) от 11:30 часа в Спортната зала, гр. Трън, ул. „Таков Пеев“.

10.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Трън уведомява регистрираните кандидати, партии, коалиции и местни коалиции за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Трън, че могат да регистрират застъпници съгласно Решение № 2594-МИ от 4 октомври 2023 г. на ЦИК. Регистрацията може да се извърши всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 в ОИК Трън след представяне на изискуемите документи в горецитираното решение. 

Застъпниците се регистрират в  ОИК - Трън чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

09.10.2023

Съобщение

ОИК Трън уведомява избирателите, че със свое Решение 43-МИ от 09.10.2023 г.:

      1.ОПРЕДЕЛЯ секция №145100002, находяща се на I-ви етаж в сградата на СУ „Гео Милев“ гр.Трън, с брой избиратели  394 (по предварителен избирателен списък), за секция за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Достъпът до горепосочената секция е осигурен  чрез изградена стълбищна рампа с бариери, има и място за паркиране на автомобил.

 1. Заявки за помощ при придвижването на избиратели до избирателните секции ще се приемат от кметските наместници по населени места и от служители на общинската администрация на адрес: гр.Трън, пл.„Владо Тричков“ №1 и на телефони:

0886266056 Станислава Алексиева, Секретар на Община;

0876807882 Калина Владимирова, гл.спец. ГРАО;

0886979712 Лидия Иванова, гл.спец ГРАО.

Заявките ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, в изборния ден – от 7:00 до 17:00 часа.

Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата така, че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.
 • Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след като избирателят представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 80-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.
 • Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 • За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до паравана за гласуване/преграда за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.
 • Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 • Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.
 • Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 • Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
 • Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
 • Общинската избирателна комисия следи за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.
11.09.2023

Съобщение

Уведомяваме Ви, че работното време на ОИК Трън е всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 81-МИ / 06.11.2023

  относно: Предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане съгласно писмо №МИ-15-1282 от 03.11.2023 г. на ЦИК, използвани от СИК на територията на Община Трън на изборите за кандидати за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

 • № 80-МИ / 30.10.2023

  относно: Избиране на кмет на кметство с. Филиповци, община Трън, област Перник на 29.10.2023 г.

 • № 79-МИ / 30.10.2023

  относно: Избиране на кмет на Община Трън на 29.10.2023 г.

всички решения